Onze werkwijze

Soms is het beter om even langs de zijlijn te staan

Rust en rendement

Post Vermogensbeheer staat voor rust en rendement. Dat ziet u terug in ons beleggingsbeleid. In plaats van ons te laten leiden door de waan van de dag kiezen onze beleggingsbeslismodellen voor consequente, rationele analyse van de mogelijkheden en past deze de portefeuille invulling hierop aan. Dit kan ook betekenen dat wij bij onrust en chaos op de financiële markt bewust even langs de zijlijn gaan staan totdat de storm geluwd is. Want naast het vermogen om te groeien, streven wij naar financiële rust bij onze relaties.

Vermogensbeheer met oog op de toekomst

Bij Post Vermogensbeheer werken wij met zelflerende expertsystemen. Deze zelflerende expertsystemen hebben sinds 2008 een uitstekend trackrecord opgebouwd. Statistische, kwantitatieve analyses hebben kansen en risico’s in de markt tijdig weten te bepalen, terwijl het risico van de aandelenposities binnen acceptabele grenzen is gebleven.

De zelflerende beleggingsstrategieën van Post Vermogensbeheer behoren tot een geheel nieuwe generatie. Op dit gebied mag u ons dan ook gerust een vooruitstrevende vermogensbeheerder noemen. In onze beleggingsportefeuilles beleggen wij in individuele aandelen, al dan niet in combinatie met zorgvuldig geselecteerde indexbeleggingen. Wij gebruiken geen “rare” en exotische producten. Dit zorgt voor rust in de portefeuilles.

Beleggingsfilosofie

Reagerend op onrust en chaos op de financiële markten door bewust aan de zijlijn te gaan staan. Consequent op een analytische, kwantitatieve wijze analyseren van beleggingsmogelijkheden en daarop beleggingen aangaan. Dat is onze beleggingswijze.

Beleggen zonder de waan van de dag.

Post Vermogensbeheer gebruikt de beleggingsbeslismodellen en strategieën van invest4you. Met deze computermodellen is er vanaf begin 2008 een uitstekend trackrecord opgebouwd.

De strategieën hebben ook in beweeglijke markten met behulp van statistische kwantitatieve analyses de risico’s en kansen in de markt tijdig hebben weten te bepalen. De zelflerende beleggingsstrategieën behoren tot een volledig nieuwe ontworpen generatie beleggingsbeslismodellen.

Onze beleggingsstrategie

Vergunningen en toezicht

Vergunning
Post Vermogensbeheer is een handelsnaam van De Vermogensbeheerders B.V. De Vermogensbeheerders B.V. heeft een vergunning als beleggingsonderneming. De Vermogensbeheerders B.V. voldoet aan alle wettelijke vergunningen en staat onder toezicht van de:

  • De Autoriteit Financiële Markten
  • De Nederlandsche Bank
  • Het Financiële Klachteninstituut (KiFiD)
  • Dutch Securities Institute

De Vermogensbeheerders B.V staat bij de AFM geregistreerd als beleggingsonderneming. Het registratienummer bij de AFM is 14002846.
De Vermogensbeheerders B.V is aangemeld bij de FSMA (Financial Services and Markets Authority) als beleggingsonderneming die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de EEG.
De Vermogensbeheerders B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en bij het DSI ( Dutch Securities Institute). Het DSI deelnemersnummer van De Vermogensbeheerders B.V. is 38142.

Bescherming

Vermogensbeheer en uw effectenrekening
Als vermogensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de beleggingsbeslissingen. Niet meer, niet minder. Daarvoor hebben we in goed overleg richtlijnen gemaakt en afspraken vastgelegd. Met dit mandaat kunnen wij beheerbeslissingen nemen. Ook voor de partij alwaar uw effectenrekening loopt is een rol weggelegd (nader te noemen depotpartij). Zij zorgt immers voor het uitvoeren van de aan- en verkooptransacties. Bovendien blijven uw effecten en uw geld in bewaring bij die depotpartij (DEGIRO of Binck Bank; zie samenwerkingspartners), zoals dat hoort bij een betrouwbaar beheer.

Wanneer u met Post Vermogensbeheer samenwerkt, kunnen wij – namens u – de depotpartij opdrachten geven op beleggingsgebied. Dat stelt ons in staat om voor u een goede effectenportefeuille op te bouwen en te beheren, of om bepaalde bedragen voor kortere of langere tijd op een renterekening te parkeren. Onze bevoegdheden daarbij zijn overigens duidelijk afgebakend. Zo zijn wij bijvoorbeeld niet gerechtigd om gelden of effecten over te boeken naar een rekening van derden. Dat recht heeft u alleen. U houdt dan ook de controle over uw vermogen

Belangenconflict
Post Vermogensbeheer zal er alles aan doen om belangenconflicten te voorkomen. Net als alle beleggingsondernemingen is Post Vermogensbeheer verplicht om doeltreffende organisatorische en administratieve procedures te hebben en na te leven om belangenconflicten te erkennen, te bewaken en te beheersen. Voor mogelijke belangenconflicten geldt dat hiervoor maatregelen zijn opgenomen in onderstaand beleidsdocument.

Klik hier voor het beleid belangenconflicten van Post Vermogensbeheer

Beloningsbeleid
Post Vermogensbeheer heeft een beheerst beloningsbeleid gebaseerd op de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 (Rbb 2017). Deze regeling geldt voor alle medewerkers van Post Vermogensbeheer.
Het beloningsbeleid is erop gericht, dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan onze cliënten, alsmede aan de solvabiliteit van Post Vermogensbeheer.

Klik hier voor het beloningsbeleid van Post Vermogensbeheer

Orderuitvoeringsbeleid
Post Vermogensbeheer heeft de verplichting om alle toereikende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat voor haar klanten het best mogelijke resultaat wordt behaald. Het streven naar het best mogelijke resultaat wordt ook wel ‘best execution’ genoemd. In dit beleid wordt beschreven hoe Post Vermogensbeheer ernaar streeft om de beste uitvoering van de order voor haar klanten te behalen. Dit orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de gedragsregels die als doel hebben dat Post Vermogensbeheer op loyale, billijke en professionele wijze omgaat met de belangen van de cliënt.

Klik hier voor het orderuitvoeringsbeleid van Post Vermogensbeheer

Kenmerken van financiële instrumenten
Aan alle vormen van beleggen zijn risico’s verbonden. Een beleggingsonderneming is verplicht een klant hierop te wijzen. De risico’s zijn afhankelijk van de beleggingscategorie. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief zijn. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico’s met zich mee brengt. Zeker bij beleggen in buitenlandse financiële instrumenten kan de overheidspolitiek in het desbetreffende land gevolgen hebben voor de waarde van de belegging. Daarnaast dient bij het beleggen in financiële instrumenten die in een andere muntsoort noteren dan de euro, rekening te worden gehouden met het valutakoersrisico. In dit document worden allereerst de belangrijkste risico’s bij het beleggen beschreven en vervolgens de kenmerken van de financiële instrumenten waarin kan worden belegd en de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico’s.

Europese Benchmark-verordening
Om de prestaties van effectenportefeuilles te meten wordt gebruik gemaakt van benchmarks. Vanuit de wet- en regelgeving zijn er vereisten m.b.t. deze benchmarks aangaande gebruik, wijzigen etc. Ons beleid inzake de Europese Benchmark-verordening artikel 28.2 treft u hier.

Klachtenprocedure

Klachtenregeling Post Vermogensbeheer
Post Vermogensbeheer doet er alles aan om het vertrouwen dat u ons geeft volledig waar te maken. Wij spannen ons nadrukkelijk in om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.
Integriteit en transparantie zijn daarbij voor ons kernwaarden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval kunt u een klacht indienen. Hoe u dat doet vertellen wij u hieronder.

Interne klachtenprocedure:
Als u een klacht heeft over onze dienstverlening dan kunt u die per brief of email bij ons indienen. U dient een klacht zo spoedig als mogelijk bij ons kenbaar te maken en uiterlijk binnen een jaar nadat u van de feiten kennis heeft genomen / heeft kunnen nemen. Post Vermogensbeheer stuurt u binnen een week na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging per email. Wij pogen uw klacht zo spoedig mogelijk naar volle tevredenheid af te handelen.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door Post Vermogensbeheer, dan kunt u twee dingen doen:

Externe klachtenprocedure:
1 – U kunt uw klacht indienen van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Dit kan pas nadat u uw klacht heeft voorgelegd aan Post Vermogensbeheer en u niet tevreden bent met de uitkomst of als u na zes weken geen reactie van Post Vermogensbeheer op uw klacht heeft ontvangen.
Uw klacht moet binnen drie maanden nadat u geen overeenstemming met ons heeft bereikt worden voorgelegd aan het KiFiD. Post Vermogensbeheer staat geregistreerd bij het KiFiD en accepteert een  uitspraak van het Kifid als niet bindend. Binnen KiFiD doorloopt uw klacht een aantal fasen. Hierover kunt u meer lezen op de website van het KiFiD ( www.kifid.nl).

2 – U kunt naar de rechter stappen.

Bent u het niet eens met het oordeel van KiFiD dan kunt u naar de rechter stappen. U kunt ook direct naar de rechter stappen zonder eerst naar het KiFiD te gaan. Als u meteen naar de rechter gaat, dan kunt u na een oordeel van de rechter niet meer naar het KiFiD.

Samenwerkingspartners

Depotbank
Post Vermogensbeheer werkt samen met twee professionele partijen alwaar een effectenrekening op uw naam wordt geopend. De twee partijen zijn: DEGIRO en Binckbank. Een eventueel faillissement van Post Vermogensbeheer heeft geen enkele consequentie voor uw effecten en liquiditeiten die u aanhoudt bij de DEGIRO en Binckbank.

De rol van de DEGIRO en Binckbank is beperkt tot die van faciliterende instelling. Dit houdt in dat zij de organisatie zijn die onze opdrachten uitvoert en administreert. Deze vorm van samenwerking wordt vastgelegd in een tripartiete overeenkomst. Door heldere rapportages en uw eigen internettoegang blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw beleggingsportefeuille en kunt u alle uitgevoerde mutaties raadplegen. Uiteraard ontvangt u een overzicht van de kosten (zoals transactiekosten) en beheervergoeding.


Baloise Vie
Bâloise werd in 1863 opgericht in het Zwitserse Bazel. Al snel breidde de Baloise Group haar activiteiten uit naar het buitenland. Zo richtte zij in 1876 in het Groothertogdom Luxemburg een verzekeringsmaatschappij op. Bâloise heeft de Luxemburgse activiteiten sinds de oprichting voortdurend verder ontwikkeld.
De maatschappij biedt zowel voor particulieren als bepaalde beroepsgroepen een breed pakket aan verzekeringsproducten, leven en niet-leven, aangepast aan hun behoeften. Bâloise is vast verankerd in het economische en maatschappelijke leven en behoort vandaag de dag tot de belangrijkste verzekeraars op de Luxemburgse markt.

 

 

 


invest4you
Begin 80-er jaren in de vorige eeuw is de grondlegger van invest4you gestart met het ontwikkelen van high end beleggingsbeslismodellen. Post Vermogensbeheer gebruikt de zelflerende expertsystemen van invest4you die ten behoeve van vermogensbeheer worden gebruikt. De modellen zijn gebaseerd op statistische-kwantitatieve analyse en de chaostheorie; waarbij de analyses gebaseerd zijn op een zelflerende geavanceerde momentumstrategie.
“Emotieloos, consistent en zonder de waan van de dag”
Alex vermogensbeheer en Alex advies gebruiken ook beslissystemen die door Jan Adriaansen van invest4you zijn bedacht en ontworpen zijn. Tot eind 2008 heeft hij gewerkt aan de uitbouw van de Alex systemen. Daarna is de ontwikkeling overgenomen door Alex/Binckbank. De zelflerende beleggingsstrategieën van invest4you waarvan Post Vermogensbeheer gebruik maakt, behoren tot een volledig nieuwe door hem ontworpen generatie.

 

 

 


Fundshare Fund Management
Fundshare Fund Management beheert momenteel een 4-tal fondsen en 23 sub-fondsen met een totaal belegd vermogen van ongeveer 500 miljoen euro. Post Vermogensbeheer treedt op als Operating Company voor een drietal sub-fondsen. Te weten het:

  • Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds
  • Fundshare Post Equity Momentum Fund
  • Fundshare Post Helder. Aandelen Fonds

Documenten

Consumentenbrief beleggingsbeleid Post Vermogensbeheer

Consumentenbrief
Consumentenbrief beleggingsbeleid Post Vermogensbeheer

Post Pensioenrekening

Openingsdocument
Openingsformulier- Post Pensioenrekening – Fondsbeleggen

Brochure

Brochure – Post Pensioenrekening- Fondsbeleggen
Brochure -Post Pensioenrekening – Vermogensbeheer

Overige documenten

Switch formulier fondsbeleggen Post Pensioenrekening
Essentiële Informatiedocument – Fondsbeleggen
Voorwaarden Post Pensioenrekening – Fondsbeleggen
Informatiewijzer – beleggingsdoelstellingen & risicoprofielen
Begrippenlijst beleggen
Waardeoverdracht naar Post Vermogensbeheer
Waardeoverdracht naar een andere aanbieder

(Direct Uitkerende) Beleggings Lijfrente bij Bâloise Vie

Brochure
Brochure (Direct Ingaande) Beleggings Lijfrente met het beheer door Post Vermogensbeheer binnen een polis van Bâloise Vie *

Factsheet aan van de interne fondsen bij Bâloise Vie
Post Diversified Income fund
Dynamische Europa Strategie Defensief

Specificaties
Key Investor Information Document – Dynamische Europa Strategie Defensief
Key Investor Information Document – Post Diversified Income fund
Specificaties Bâloise – Direct Uitkerende Beleggingslijfrente
Specificaties Bâloise – ProFolio Levensverzekeringscontract Box 1
Structuur van een Bâloise polis en belegging in een intern collectief fonds

* Bâloise Vie is gestopt met het aanbieden van nieuwe Direct Ingaande Beleggingspolissen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Fundshare fondsen

Onderstaand treft u informatie over aan de Fundshare fondsen alwaar Post Vermogensbeheer optreedt als Operating Company. Wij verwijzen u ook graag naar de website van de beheerder van de fondsen; Fundshare Fund Management. Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Factsheets
Fundshare Post Opbouw Inkomens Fonds
Fundshare Post Helder. Aandelen Fonds

Opdracht tot aankoop
Met bijgaande document kunt u Post Vermogensbeheer een doorlopende opdracht geven om voor u de gewenste mix van beleggingsfondsen aan te kopen bij DEGIRO op uw rekening.
Als u dit document invult, ondertekent en samen met een kopie ID naar ons terugstuurt (mag ook per mail) verzorgen wij de rest voor u.
Opdracht tot aankoop bij DEGIRO

Essentiële Beleggersinformatie
Essentiele beleggersinformatie Inkomens Fonds
Essentiele beleggersinformatie Helder. Aandelen Fund

Prospectus
Basis prospectus Fundshare (Engels)
Supplement prospectus Inkomens Fonds
Supplement prospectus Helder. Aandelen Fund (Engels)

Starten met beleggen bij Post Vermogensbeheer via DEGIRO