Zorgvuldig en verantwoord
vermogensbeheer

Kiezen voor professionaliteit met een persoonlijke aanpak

Veelgestelde vragen

Algemeen

Jazeker, u heeft een eigen contactpersoon bij Post Vermogensbeheer.

Post Vermogensbeheer kan zich voorstellen dat u als klant graag een eigen contactpersoon heeft die weet wie u bent en wat uw wensen zijn. Daarom is het mogelijk dat u één aanspreekpunt heeft binnen Post Vermogensbeheer.

Het kan natuurlijk zo zijn dat uw vaste contactpersoon niet aanwezig is. In dat geval is één van de andere medewerkers u graag van dienst.

Afhankelijk van de gekozen depotbank/bewaarmogelijkheid is het depositogarantiestelsel wel/niet van toepassing.

Kiest u voor een rekening bij Saxo Bank, dan is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Kiest u voor een rekening bij het Fondsenplatform, dan is het depositogarantiestelsel niet van toepassing. Bij het Fondsenplatform worden geen liquide middelen langdurig aangehouden.

Op de beleggingen zelf is het depositogarantiestelsel niet van toepassing, maar het beleggerscompensatiestelsel. U loopt over uw beleggingen geen ander risico dan het koersrisico op de aangegane beleggingen.

Klachtenregeling Post Vermogensbeheer

Post Vermogensbeheer doet er alles aan om het vertrouwen dat u ons geeft volledig waar te maken. Wij spannen ons nadrukkelijk in om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Integriteit en transparantie zijn daarbij voor ons kernwaarden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval kunt u een klacht indienen. Hoe u dat doet vertellen wij u hieronder.

Interne klachtenprocedure:

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening dan kunt u die per brief of email bij ons indienen. U dient een klacht zo spoedig als mogelijk bij ons kenbaar te maken en uiterlijk binnen een jaar nadat u van de feiten kennis heeft genomen / heeft kunnen nemen. Post Vermogensbeheer stuurt u binnen een week na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging per email. Wij pogen uw klacht zo spoedig mogelijk naar volle tevredenheid af te handelen.

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door Post Vermogensbeheer, dan kunt u twee dingen doen:

Externe klachtenprocedure:

1

U kunt uw klacht indienen van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Dit kan pas nadat u uw klacht heeft voorgelegd aan Post Vermogensbeheer en u niet tevreden bent met de uitkomst of als u na zes weken geen reactie van Post Vermogensbeheer op uw klacht heeft ontvangen. Uw klacht moet binnen drie maanden nadat u geen overeenstemming met ons heeft bereikt worden voorgelegd aan het KiFiD. Post Vermogensbeheer staat geregistreerd bij het KiFiD en accepteert een uitspraak van het Kifid als niet bindend. Binnen KiFiD doorloopt uw klacht een aantal fasen. Hierover kunt u meer lezen op de website van het KiFiD ( www.kifid.nl).

2

U kunt naar de rechter stappen.

Bent u het niet eens met het oordeel van KiFiD dan kunt u naar de rechter stappen. U kunt ook direct naar de rechter stappen zonder eerst naar het KiFiD te gaan. Als u meteen naar de rechter gaat, dan kunt u na een oordeel van de rechter niet meer naar het KiFiD.

In beginsel zal Post Vermogensbeheer u via telefonisch contact of per e-mail, zoveel mogelijk informeren over de stand van zaken in uw portefeuille. Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd per e-mail een bericht sturen via het Contactformulier op de website of door een mail te sturen naar info@postvb.nl. Stelt u prijs op een telefonisch of persoonlijk gesprek? Dan kan dat vanzelfsprekend.

Met uw eigen inlogcode heeft u, wanneer u wilt, inzage in uw portefeuille. U kunt inloggen op de website van Post Vermogensbeheer. Zo kunt u altijd de stand van zaken bekijken en zien welke veranderingen er hebben plaatsgevonden.

Daarnaast sturen wij periodiek (veelal maandelijks) u een rapportage van uw portefeuille(s) toe per e-mail. Post Vermogensbeheer streeft ernaar om wijzigingen in uw portefeuille zoveel mogelijk met u te communiceren.

Ja, Post Vermogensbeheer (handelsnaam van De Vermogensbeheerders B.V.) heeft een vergunning als beleggingsonderneming. Ons nummer bij de AFM is: 14002846

Post Vermogensbeheer voldoet aan alle wettelijke vergunningen en staat onder toezicht van de / is aangesloten bij:

 • De Autoriteit Financiële Markten
 • De Nederlandsche Bank
 • Het Financiële Klachteninstituut (KiFiD)
 • Dutch Securities Institute

Post Vermogensbeheer beheert vermogens, zowel vrij vermogen (box3), zakelijk vermogen, lijfrente kapitaal (box1) maar ook gouden handdruk / stamrecht kapitaal. Om deze vermogens te beheren werken wij samen met enkele gerenommeerde partijen alwaar het vermogen geadministreerd wordt. Afhankelijk van het “soort” vermogen wordt de gelden ondergebracht bij de best passende partij daarbij.

Post Vermogensbeheer voert de aan- en verkopen uit. Er kan gekozen worden voor dienstverlening op basis van execution only (u kiest zelf in welke effecten wordt belegd) of vermogensbeheer (er wordt een portefeuille conform uw wensen beheert zonder dat u ernaar om hoeft te kijken)

Wij werken samen met het Fondsenplatform, Saxo Bank, KBC en onafhankelijke financieel adviseurs. Afhankelijk van uw (beleggings)wensen wordt er bij één van deze partijen een rekening op uw naam geopend.

Saxobank

Saxobank valt onder het depositogarantiestelsel van DNB. Uw tegoeden op de geldrekening zijn hierdoor verzekerd tot een bepaald maximum bedrag.

Fondsenplatform

Het Fondsenplatform is geen bank maar een beleggingsonderneming (beleggersgiro). Een bank mag het geld dat klanten bij haar aanhouden gebruiken voor eigen beleggingen, kredieten aan derden en andere investeringen. Doordat dit risico met zich meebrengt, is het depositogarantiestelsel beschikbaar voor banken. Omdat het Fondsenplatform geen bank is, is het niet toegestaan om geld van klanten op de balans aan te houden of te gebruiken voor eigen investeringen.

U houdt bij het Fondsenplatform dus geen geld aan. Door middel van een doorlopende order wordt het geld dat het Fondsenplatform van u ontvangt direct geïnvesteerd in de beleggingsportefeuille in de afgesproken beleggingsmix.

Lijfrente opbouwen

Bij overlijden gaat 100% van het beleggingsdepot van de opbouwlijfrente naar de erven ten behoeve van een nabestaandelijfrente.

Is de nabestaande een echtgenoot/partner of is de nabestaande geen familie?

 • De uitkering moet direct ingaan.
 • De looptijd moet minimaal 5 jaar zijn.
 • Ontvangt de echtgenoot/partner ANW? Dan mag de uitkering uitgesteld worden totdat de ANW is uitkering is afgelopen.

Voor familieleden jonger dan 30 jaar geldt het volgende:

 • De uitkering moet direct ingaan en de looptijd is in principe minimaal 5 jaar.
 • De looptijd is korter als het familielid binnen 5 jaar de leeftijd van 30 jaar bereikt.

Voor familieleden ouder dan 30 jaar geldt het volgende:

 • De uitkering moet direct ingaan en moet minimaal 20 jaar worden uitgekeerd.

U betaalt geen belasting over de bedragen die u stort op een lijfrenterekening. Ook als u premie betaalt voor een lijfrenteverzekering krijgt u de betaalde inkomstenbelasting terug van de Belastingdienst. Daar komt bij dat de Belastingdienst het vermogen dat u heeft opgebouwd, niet meerekent als eigen vermogen in box 3. U betaalt over dit vermogen dus geen vermogensrendementsheffing.

Om voor belastingvoordeel in aanmerking te komen moet u aan drie voorwaarden voldoen:

 • De belastingaftrek geldt alleen voor het jaar waarin u deze premies of inleg heeft betaald;
 • U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt op 1 januari van het jaar waarin u een bedrag inlegt;
 • U moet ‘jaarruimte’ hebben. Hoe u uw jaarruimte berekent, leest u hieronder.

Wat is uw jaarruimte?

Jaarruimte is het bedrag dat u in een vorig kalenderjaar of vorige kalenderjaren te weinig aan pensioen hebt opgebouwd via uw werkgever. Dit bedrag kunt u jaarlijks belastingvrij sparen. Hoe hoog uw jaarruimte is, kunt u zelf berekenen via hulpmiddel Lijfrentepremie van de belastingdienst. Voor het maken van deze berekening heeft u uw factor A nodig. De factor A geeft aan wat de aangroei van uw pensioen in een jaar is geweest. U vindt de factor A op uw Uniform Pensioen Overzicht dat u jaarlijks van ontvangt van uw werkgever en/of pensioenfonds.

Belasting op uw lijfrente tijdens de uitkeringsfase

Komt het opgebouwde vermogen vrij? Dan laat u het vermogen in termijnen uitkeren. Deze uitkeringen worden als inkomen gezien en dus betaalt u nu pas belasting over deze uitkeringen. Gaat de uitkering in als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? Dan gelden er vaak lagere belastingtarieven.

De mogelijkheid om eerder over te gaan tot het uitkeren van uw lijfrente is afhankelijk van het regime en type van uw polis/lijfrente. Voor een nieuw regime lijfrente geldt een veel strakker fiscaal regime dan voor een oud regime lijfrente.

Nieuw regime

Valt uw lijfrente onder het nieuwe regime, dan mag de uitkering pas ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Later mag ook, maar niet later dan vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De tijdelijke oudedagslijfrente mag maximaal € 21.483,- (2018) per jaar bedragen. Deze lijfrente kent een uitkeringsduur van minimaal vijf jaar.

Als u de uitkeringen eerder wilt laten ingaan, dan is dat mogelijk als uw lijfrente onder de overgangsregeling van 2014 valt:

 • Heeft u na 2013 geen stortingen meer gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u het gehele bedrag gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt.
 • Heeft u na 2013 wel stortingen gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u de waarde van de aanspraak op 31 december 2013 gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Voor het meerdere geldt de overgangsregeling niet.

Valt uw lijfrente niet onder de overgangsregeling en wenst u evenwel tot uitkeren wenst over te gaan dan raakt u – dankzij de progressieve belastingheffing, boeterente en het feit dat de in het verleden afgetrokken premies dan bij uw inkomen worden opgeteld – tot meer dan 75% van de waarde van uw lijfrente kwijt. Ook is het niet toegestaan het lijfrentekapitaal middels het wijzigen van de begunstiging te schenken.

Oud regime

Bij een oud regime lijfrente kunt u zelf bepalen wanneer de uitkering in gaat. De uitkering kan ingaan voor uw AOW leeftijd (65e), maar later mag ook. U hoeft in principe nooit tot uitkeren over te gaan. Er geldt geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering. Een oud regime lijfrente kent geen fiscale einddatum.

Mag ik de looptijd van een lijfrente uitkering tussentijds aanpassen?

Nee, de looptijd van een uitkerende lijfrente bepaalt u eenmalig en kunt u tussentijds niet meer aanpassen. Een mogelijk is om te kiezen voor meerdere uitkerende lijfrente waarbij u kiest voor verschillende looptijden.

Lijfrente uitkeren

U neemt contact op met Post Vermogensbeheer.

Wij kunnen direct voor u een direct ingaande beleggingslijfrente afsluiten. Hiervoor openen wij op uw naam een rekening bij het Fondsenplatform. De doorlooptijd is afhankelijk van de aangeleverde documenten maar onze ervaring is dat u binnen 10 werkdagen een direct ingaande beleggingslijfrente heeft afgesloten. Gelijktijdig aan het openingsproces zullen wij uw (beleggings)wensen inventariseren in een persoonlijk gesprek.

Op het moment dat de rekening geopend is zullen wij er zorg voor dragen dat er een fiscaal geruisloze overdracht van uw waarde bij u huidige aanbieder naar uw geopende rekening bij het Fondsenplatform plaatsvindt. Als de overdracht is afgerond zal het bedrag binnen uw rekening worden belegd conform uw beleggingswensen. Deze beleggingswensen hebben wij reeds in een persoonlijk gesprek met u geïnventariseerd.

Bij omzetten in een uitkerende lijfrente komt bij tussentijds overlijden 100% van de waarde ten behoeve van de nabestaanden. Hiervoor dient geen contra verzekering afgesloten te worden. U kunt de uitkerende lijfrente aanhouden tot maximaal uw 100ste levensjaar!

Als u overstapt naar de verzekeringoplossing (polis) dan behoudt u de voordelen van het oude regime. Als u overstapt naar een bancaire lijfrente dan gaat u over naar een nieuw regime. In sommige gevallen is het niet nadelig dat u overstapt naar een nieuw regime. Het is echter ons advies dat u zich vooraf goed laat informeren wat voor u van toepassing is en het best passend bij uw situatie.

Wat zijn de voordelen van een oud regime lijfrente:

 • Flexibiliteit: u bepaalt zelf hoe lang een uitkering moet lopen en wanneer deze moet ingaan;
 • Vrije begunstiging, u bepaalt zelf aan wie u uitkeert;
 • Geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering;
 • Ineens uit laten keren (afkoop)
 • Schenken aan uw (klein)kinderen.

Een lijfrente contract is een eenzijdig contract. U kunt derhalve op elke moment naar een andere aanbieder/oplossing met inachtneming van de fiscale regels.

U heeft derhalve alle flexibiliteit. Ook in de uitkerende fase van uw lijfrente kunt u veranderen van aanbieder. Wel is dit fiscaal een wat lastigere route.

Uw opgebouwde kapitaal komt tot uitkering en de periodieke uitkering voor het eerste jaar wordt vastgesteld op basis van een voorgeschreven rendement (u-rendement) en de looptijd. In dat jaar ontvangt u maandelijks een gelijkblijvend bedrag. De uitkering wordt uitgedrukt in een aantal uitkeringseenheden. Deze uitkeringseenheden hebben een waarde (koers) die jaarlijks wordt herberekend op basis van het beleggingsresultaat. Het eerste jaar is de koers van 1 uitkeringseenheid 1 euro. De jaaruitkering bedraagt het aantal uitkeringseenheden vermenigvuldigd met de koers.

Afhankelijk van de koers van de uitkeringseenheid verschilt de uitkering in euro’s van jaar tot jaar. Het kenmerk van een beleggingslijfrente. Is het daadwerkelijk behaalde beleggingsrendement in het voorgaande jaar hoger dan het voorgeschreven rendement, dan stijgt uw uitkering. Het omgekeerde geldt ook.

Voorbeeld:

U heeft een uitkerende lijfrentekapitaal van €50.000 en wenst deze in 10 jaar uit te keren. Het voorgeschreven rendement is 0,00% en bestaat uit 50.000 uitkeringseenheden met een koers van 1 euro.

Elk jaar worden er in totaal 5.000 eenheden uitgekeerd. In jaar 1 is de uitkeringseenheidkoers €1,00 en wordt er derhalve €5.000 bruto uitgekeerd in totaal. Elke maand wordt er €5.000 / 12 = €416,67 bruto uitgekeerd. Na 1 jaar wordt de waarde van één uitkeringseenheid opnieuw vastgesteld. Stel de beleggingen hebben het niet zo goed gedaan en de waarde van de totale portefeuille is €40.500. Het aantal resterende eenheden is 45.000. De waarde van één uitkeringseenheid is €40.500 / 45.000 = €0,90 In jaar 2 ontvangt u aan totale bruto uitkering; 5.000 eenheden van elk €0,90 is €4.500. Aan het einde van jaar 2 wordt het proces weer herhaald zoals zojuist beschreven.

Of en wanneer een lijfrente tot uitkering moet komen is afhankelijk van het regime van uw lijfrente.

Oud regime

Bij een oud regime lijfrente kunt u zelf bepalen wanneer de uitkering in gaat. De uitkering kan ingaan voor uw AOW leeftijd, maar later mag ook. U hoeft in principe nooit tot uitkeren over te gaan. Er geldt geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering. Een oud regime lijfrente kent geen fiscale einddatum.

Nieuw regime

Valt uw lijfrente onder het nieuwe regime, dan mag de uitkering pas ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Later mag ook, maar niet later dan vijf jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. De tijdelijke oudedagslijfrente mag maximaal € 21.483,- (2018) per jaar bedragen. Deze lijfrente kent een uitkeringsduur van minimaal vijf jaar.

Als u de uitkeringen eerder wilt laten ingaan, dan is dat mogelijk als uw lijfrente onder de overgangsregeling van 2014 valt:

 • Heeft u na 2013 geen stortingen meer gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u het gehele bedrag gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt.
 • Heeft u na 2013 wel stortingen gedaan voor deze lijfrente? Dan kunt u de waarde van de aanspraak op 31 december 2013 gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente die op zijn vroegst ingaat in het jaar waarin u 65 jaar wordt. Voor het meerdere geldt de overgangsregeling niet.

Valt uw lijfrente niet onder de overgangsregeling en wenst u evenwel tot uitkeren wenst over te gaan dan raakt u – dankzij de progressieve belastingheffing, boeterente en het feit dat de in het verleden afgetrokken premies dan bij uw inkomen worden opgeteld – tot meer dan 75% van de waarde van uw lijfrente kwijt. Ook is het niet toegestaan het lijfrentekapitaal middels het wijzigen van de begunstiging te schenken.

Overlijdt de rekeninghouder van een uitkerende lijfrente dan gaan de resterende uitkeringen op deze rekening door aan de erfgenaam. Uit het testament zal blijken wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament dan volgt men het wettelijk erfrecht.

Lijfrente algemeen

Het is goed geregeld met de veiligheid. Post Vermogensbeheer werkt samen met Saxo Bank en het Fondsenplatform. Bij Saxobank is er de mogelijkheid om uw lijfrente op te bouwen. Bij het Fondsenplatform kan er zowel voor een opbouw lijfrente alsmede uitkerende lijfrente worden gekozen.

Saxobank is een depotbank alwaar u effecten veilig worden geadministreerd en volledig separaat staan geadministreerd op uw eigen naam. Het Fondsenplatform is een beleggingsonderneming/beleggersgiro alwaar de waarde van uw lijfrente veilig worden geadministreerd en volledig separaat staan geadministreerd op uw eigen naam.

1

U gaat een overeenkomst aan Post Vermogensbeheer alwaar u uw bestaande lijfrente wilt onderbrengen.

2

Verzoek tot waardeoverdracht

Post Vermogensbeheer zal namens u een opdracht indienen bij uw bestaande aanbieder om de waarde van uw polis fiscaal geruisloos over te dragen naar Post Vermogensbeheer. Post Vermogensbeheer verzorgt dit traject geheel kosteloos!

3

Uw waardeoverdracht

Uw waardeoverdracht zal afhankelijk van uw "oude" aanbieder idealiter binnen 2 weken plaatsvinden. Helaas zijn er (nog steeds) aanbieders actief die u “maar niet willen laten gaan en zolang als mogelijk vast willen houden”. Dit zorgt er soms voor dat het proces van waardeoverdracht vertraagd kan worden.

4

Post Vermogensbeheer en de waardeoverdrachtt

Post Vermogensbeheer zal de bestaande aanbieder bij vertraging van een overdracht van uw waarde periodiek manen tot het voltooien van de overdracht.

5

Belegging naar wens

Als uw waarde binnen is gekomen bij Post Vermogensbeheer zal uw kapitaal worden ingezet in een belegging die u wenst.

We hebben mogelijkheden voor de navolgende producten:

 • Gerichte lijfrente;
 • Opbouw, uitstel en uitkerende lijfrente;
 • Gouden handdruk;
 • Stakingswinst;
 • Stamrecht ex. Art. 19 IB;
 • DGA pensioen;
 • Nieuw regime lijfrente

Mocht u een vraag hebben over uw polis/lijfrente. Neem gerust contact met ons op.

Stamrecht / Gouden handdruk

U dient uiterlijk op uw AOW-leeftijd een periodieke uitkering te laten starten. Wij hebben een uitkerende stamrecht/gouden handdruk rekening met veel flexibiliteit. U bepaalt zelf welke periode u een uitkering wilt hebben en u kunt daarbij tevens aangeven wat de hoogte is van uw uitkeringen per jaar.

U kunt ook eerder uw stamrecht / gouden handdruk tot uitkering laten komen. Wel zijn er dan, afhankelijk van u leeftijd, minimale perioden van toepassing met betrekking tot de uitkeringsperiode.

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt?

Als u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, dan kunt u bij Post Vermogensbeheer met een opbouw lijfrente rekening wel alvast voorsorteren op uw toekomstige uitkeringen. U kunt u op elk gewenst moment (uiterlijk in het kalenderjaar dat uw AOW start) de lijfrente opbouw rekening omzetten in uitkeringen, waarbij u zelf de hoogte en looptijd van de uitkeringen bepaalt.

In 2017 zijn de mogelijkheden voor pensioen voor DGA’s ingrijpend veranderd. Het pensioen in eigen beheer is afgeschaft. U als DGA heeft de volgende mogelijkheden:

 • U kunt het pensioen in eigen beheer premievrij voortzetten
 • De pensioenreservering kan worden omgezet in een Oudedagsverplichting.

Wat voor u de beste mogelijkheid is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt hiervoor het beste een gespecialiseerd adviseur (uw accountant, fiscalist of pensioenadviseur) inschakelen. Als u hierbij hulp nodig heeft dan kunnen wij u daarmee helpen, vraag ernaar bij onze adviseurs. Wij brengen u in contact met een betrouwbare expert uit ons zakelijke netwerk.

In alle gevallen kan Post Vermogensbeheer iets voor u betekenen indien u wilt beleggen. Bij voortzetting kunnen we een zakelijke effectenrekening openen, bij afkoop een privé effectenrekening openen en in het geval van een Oudedagsverplichting een zakelijke rekening of een pensioenrekening openen.

Inloggen

Zowel bij Saxo Bank alsmede bij het Fondsenplatform heeft u de mogelijkheid om bij het inlogscherm een nieuw wachtwoord aan te maken. Mocht u onverhoopt problemen ondervinden hierbij, neem dan contact met ons op. Wij helpen u hier graag bij.

Door via de website van Post Vermogensbeheer op de beveiligde website van uw depotbank in te loggen met uw rekeningnummer en persoonlijke wachtwoord.

Nadat u een rekening heeft geopend bij Post Vermogensbeheer ontvangt u een rekeningnummer en daaraan gekoppeld een persoonlijke toegangscode. Met deze code heeft u via de website van uw depotbank 24 uur per dag 7 dagen per week inzage in uw portefeuille en kunt u de ontwikkeling van uw vermogen nauwgezet volgen.

Rekening openen

Een samenwerking met Post Vermogensbeheer kenmerkt zich door de persoonlijke benadering. Daarom willen we graag weten wie u bent. Als het gaat om vermogensbeheer dan plannen wij een nader persoonlijk onderhoud (telefonisch of face-to-face) in en maken wij graag kennis met u om alle details vast te leggen.

Post Vermogensbeheer is een onafhankelijke vermogensbeheerder en geen bank of broker. Om uw portefeuille te kunnen administreren werken wij samen met Saxo Bank of Fondsenplatform. Bij een van deze partijen openen we een rekening op uw naam. Vervolgens ontvangt u de benodigde documenten van ons en kunnen we na de verwerking hiervan en de ontvangst van de liquiditeiten of uw huidige effectenportefeuille van start gaan. Het openen van een rekening gaat veelal snel en is binnen enkele werkdagen gerealiseerd.

U kunt bij Post Vermogensbeheer terecht met een bedrag vanaf € 25.000,-, vraagt u een van onze vermogensbeheerders naar de mogelijkheden.

Ja, dit is mogelijk.

U kunt daarbij denken aan een:

 • Opbouw Lijfrente rekening
 • Uitkerende Lijfrente rekening
 • Vrij vermogen (box3) rekening
 • Zakelijke rekening
 • Stamrecht of Gouden handdruk

Bij eventuele vragen hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via het Contactformulier of bel naar 073- 26 00 000.

Ja, u kunt een zakelijke rekening openen.

Kosten en rendement

Post Vermogensbeheer rekent geen kosten voor het openen van een rekening. Dit geldt zowel voor een bancaire (opbouw- of uitkerende) lijfrente en/of vrij vermogen rekening. Wij werken via Saxo Bank en het Fondsenplatform. Beiden zijn solide, professionele en goedkope partijen alwaar Post vermogensbeheer voor u de gelden professioneel beheert.

Gratis. De partijen waar Post Vermogensbeheer mee samenwerkt verzorgen geheel kosteloos een waardeoverdracht.

De kosten verschillen per dienstverlening van Post Vermogensbeheer, rekeningsoort, depotbank en het te beleggen bedrag.

U treft een uitgebreid kostenoverzicht aan op de pagina van het desbetreffende product. Uiteraard verschaffen wij u graag de kosten die van u van toepassing. U kunt hiertoe contact met ons opnemen per e-mail of telefonisch.

De getoonde rendementen zijn de netto rendementen na aftrek van de kosten zoals de beheerfee, indirecte kosten. De kosten voor transacties en de rekeningkosten bij de depotbank zijn hierin niet in mindering gebracht en zijn afhankelijk van het aantal transacties en/of vermogen waarmee wordt belegd.

Fondsbeleggen

De getoonde rendementen zijn de netto rendementen na aftrek van de kosten zoals de beheerfee en de indirecte kosten (kosten van de fondsen). De kosten voor transacties en de rekeningkosten bij de depotbank zijn hierin niet in mindering gebracht en zijn afhankelijk van het aantal transacties en/of vermogen waarmee wordt belegd.

Vermogensbeheer

De rendementen bij (maatwerk) vermogensbeheer zijn grotendeels gelijk aan de rendementen zoals deze bij Fondsbeleggen worden gerealiseerd. Echter door de persoonlijke (beleggings)wensen kunnen deze rendementen afwijken.

Hoe berekenen wij de rendementen bij (Maatwerk) vermogensbeheer?

Aan het eind van ieder maand berekend Post Vermogensbeheer de performance in een representatief aantal portefeuilles. De gemiddelden hiervan, worden gecommuniceerd naar (potentiële) klanten. Post Vermogensbeheer noemt zowel maand-, jaar- als gemiddelde rendementen over een langere periode.

Openen van een rekening bij Post Vermogensbeheer

Gratis

Openen van een rekening bij Saxo Bank, KBC of het Fondsenplatform

Gratis

Waardeoverdracht van uw huidige waarde naar Post Vermogensbeheer (bij een lijfrente/stamrecht)

Gratis

Instapkosten

Gratis

Administratieve beheerkosten

Vrij vermogen: Gratis Bancaire lijfrente opbouwfase - Gratis / Bancaire lijfrente uitkerende fase - €50 per jaar

Rekeningkosten

Vrij vermogen: (0,20% tot €50.000 en 0,11% vanaf €50.000) / Bancaire lijfrente opbouwfase - (0,20% tot €50.000 en 0,11% vanaf €50.000) / Bancaire lijfrente uitkerende fase - 0,45%

Kosten van de beleggingen (beheerfee, BTW, transacties etc.)

Vrij vermogen: (0,60% - afhankelijk van de dienstverlening en invulling) Bancaire lijfrente opbouwfase - (1,00% - 1,68%) / Bancaire lijfrente uitkerende fase - (0,60% - afhankelijk van de dienstverlening en invulling) / Stamrecht / gouden handdruk uitkerende fase - (0,60% - afhankelijk van de dienstverlening en invulling)

Geld overboeken

Na ontvangst van het bedrag op uw rekening zal Post Vermogensbeheer voor deze gelden beleggingen aankopen op uw effectenrekening. Uiteraard houden wij daarbij rekening met eventueel met u gemaakte afspraken, het rekening-courantsaldo, de overige beleggingen in portefeuille en de marktomstandigheden voordat Post Vermogensbeheer deze aankopen direct uitvoert.

Het kan zijn dat er enige tijd verstrijkt tussen het moment van storting en de aankopen. Post Vermogensbeheer zal nooit overhaaste acties nemen bij de opbouw/uitbreiding van uw portefeuille.

Bij vrij vermogen kunt op elk gewenst moment bijstorten op uw effectenrekening. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan de hoogte van de bijstorting.

Als het gaat om een (Direct Ingaande) lijfrente zijn er wellicht fiscale voorwaarden waaraan voldaan dienen te worden om het optimale fiscale resultaat te behalen.

Rekening opheffen

Nee, u kunt uw rekening op elk gewenst moment opzeggen. Post Vermogensbeheer vraagt hiervoor geen kosten. U kunt kiezen voor liquidatie van de portefeuille en overboeking van het rekening-courantsaldo of overboeking van de gehele effectenportefeuille.

Bij een lijfrente (box1) kunt u de waarde naar een andere aanbieder van een lijfrente overbrengen. Bij Saxo Bank is er geen mogelijkheid om de lijfrente op te heffen, tot uitkering te laten komen. Voor een uitkerende lijfrente openen wij een rekening voor u bij het Fondsenplatform.

Partners & Toezichthouders
Fondsen platform
Saxo Bank
Dutch Security Institute
Kifid
CFP