Veilig, beschermd en altijd toegang tot uw beleggingen zijn belangrijk.

Vermogensbeheer en de rol van de depotbank
Als vermogensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de beleggingsbeslissingen. Niet meer, niet minder. Daarvoor hebben we in goed overleg richtlijnen gemaakt en afspraken vastgelegd. Met dit mandaat kunnen wij beheerbeslissingen nemen. Ook voor uw depotbank is een rol weggelegd. Zij zorgt immers voor het uitvoeren van de aan- en verkooptransacties. Bovendien blijven uw effecten en uw geld in bewaring bij de bank, zoals dat hoort bij een betrouwbaar beheer.

Wanneer u met Post Vermogensbeheer samenwerkt, kunnen wij – namens u – de depotbank opdrachten geven op beleggingsgebied. Dat stelt ons in staat om voor u een goede effectenportefeuille op te bouwen en te beheren, of om bepaalde bedragen voor kortere of langere tijd op een renterekening te parkeren. Onze bevoegdheden daarbij zijn overigens duidelijk afgebakend. Zo zijn wij bijvoorbeeld niet gerechtigd om gelden of effecten over te boeken naar een rekening van derden. Dat recht heeft u alleen. U houdt dan ook de controle over uw vermogen

U en uw beleggingsrekeningGerm (984 x 765)
Als u uw vermogen in beheer geeft aan Post Vermogensbeheer dan worden de navolgende werkzaamheden uitgevoerd door verschillende partijen.
Er wordt voor u een rekening geopend bij een depotbank (Binck Bank / DEGIRO) op uw eigen naam. De aan te kopen beleggingen worden op uw eigen rekening geregistreerd waarbij het juridische en economische eigendom ten allen tijden bij u berust.
U gaat een vermogensbeheercontract aan met Post Vermogensbeheer. In dit tripartiete contract staan de “spelregels” gedefinieerd die u aan Post Vermogensbeheer geeft om uw vermogen te beheren binnen uw risicoprofiel en andere beleggingswensen.
Post Vermogensbeheer beheert de gelden in uw beleggingsportefeuille en voert transacties uit. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan uw wensen en risicoprofiel zoals deze zijn vastgelegd.
Post Vermogensbeheer toetst doorlopend of uw portefeuille en opgegeven transacties passen binnen het vastgestelde beleggingsbeleid en vermogensbeheercontract tussen u en Post Vermogensbeheer. De effecten binnen uw portefeuille worden aangekocht en bewaard bij de depotbank (Binck Bank of DEGIRO).
U heeft via een beveiligde webomgeving doorlopend inzicht inzage in uw portefeuille en kunt de uitgevoerde transacties raadplegen op uw beleggingsrekening.

 

Wet op het financieel toezicht
Post Vermogensbeheer treedt uitsluitend op als beleggingsadviseur en vermogensbeheerder en is hiervoor in het bezit van de benodigde vergunningen van de autoriteit financiële markten (AFM) in het kader van de Wet op het financieel Toezicht.
Post Vermogensbeheer deponeert en publiceert haar verkorte jaarcijfers eenmaal per jaar bij de Kamer van Koophandel. Via website www.kvk.nl kunt u bij “Zoeken in Handelsregister” onze verkorte jaarcijfers opvragen.
Post Vermogensbeheer dient tevens te voldoen aan minimale vermogenseisen. Deze eisen worden bepaald en elk kwartaal getoetst door De Nederlandse Bank (DNB). op basis van de normering van De Nederlandse Bank is sprake van ruim voldoende eigen vermogen.
Post Vermogensbeheer mag geen eigen handelsposities innemen en handelt uitsluitend voor rekening en risico van haar relaties. Het bewaken van werkprocessen en beheersrisico’s is een doorlopende activiteit.

Toezichtzichthouders
Post Vermogensbeheer staat bij de AFM alsmede bij de FSMA geregistreerd als beleggingsonderneming. Het registratienummer bij de AFM is 14002846.
De Autoriteit Financiele Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van en de informatieverstrekking aan alle financiële dienstverleners in Nederland.FSMA-logo

De Belgische Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zogenaamde sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen.

logo_dsiDutch Securities Institute
Post Vermogensbeheerder is aangesloten bij het DSI. DSI is de afkorting voor Dutch Securities Institute. Het DSI heeft als doel het vertrouwen van consumenten in financiële markten te bevorderen. Dit doet zij door aan deskundigheid, integriteit en werkervaring van de aangesloten leden bepaalde eisen te stellen. Leden die aan deze vereisten voldoen en actueel houden, worden opgenomen in het DSI-register.Het deelnemersnummer van Post Vermogensbeheer is 38142, van Lambert Vervoort is het deelnemersnummer 4916 en van Lodewijk van Meel is dat 7290

Beleggersprofiel
Post Vermogensbeheer werkt met vijf zogenaamde beleggersprofielen. Het afgesproken beleggersprofiel is het uitgangspunt voor de verdeling van de portefeuille over de verschillende asset-klassen (aandelen, obligaties, deposito’s/liquiditeiten). Het profiel komt tot stand na een uitgebreide inventarisatie en zal in een revisiegesprek opnieuw worden getoetst aan de actualiteit. Het beleggersprofiel wordt schriftelijk bevestigd.

Depotbank
Voor de afwikkeling van onze diensten (effectenbewaargeving en orderafhandeling) wordt (verplicht) gebruik gemaakt van gerenommeerde depotbankinstellingen. Post Vermogensbeheer gebruikt de diensten van Binck Bank en DEGIRO.
Binck bank

 

 

 

 

Securisatie
In Nederland zijn de meeste (toonder-)effecten, in ieder geval alle courante effecten die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam, onderworpen aan de Wet giraal effectenverkeer (“Wge”).

De depotbanken waarmee Post Vermogensbeheer samenwerkt zijn aangesloten bij Euroclear Nederland, het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer. Effecten die door Euroclear worden aangewezen maken deel uit van een zogenaamd verzameldepot. Zij vormen zo geen onderdeel van het vermogen van de bank en vallen hiermee buiten een eventueel faillissement van de bank.

Voor de bewaargeving van Niet-Wge-effecten (veelal buitenlandse effecten) zijn door de depotbanken, waarmee Post Vermogensbeheer samenwerkt, hoogwaardige externe partijen geselecteerd.

Beheerste groei (415x270)Depositogarantiestelsel
Per 1 januari 2007 is de Wet toezicht kredietwezen 1992 ingetrokken. Daarmee is ook de Collectieve Garantieregeling van De Nederlandsche Bank komen te vervallen en is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht geworden. Onderdeel hiervan is het depositogarantiestelsel, de opvolger van de Collectieve Garantieregeling. Inhoudelijk is het nieuwe depositogarantiestelsel nauwelijks veranderd, behalve dat de maximale uitkering is verhoogd en dat er een beperkt eigen risico is ingevoerd.

Het nieuwe depositogarantiestelsel houdt in het kort het volgende in: mocht een bank (depotbank Binck bank en NIBC Markets in dit geval) waarop het deposito-garantiestelsel van toepassing is, niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement), dan garandeert het depositogarantiestelsel een bedrag van EUR 100.000 per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). In het geval van een en/of rekening van twee personen geldt dit per persoon.

Particulieren en kleine ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Voor een nadere uitleg van het deposito garantiestelsel verwijzen wij naar de site van De Nederlandsche Bank, www.dnb.nl.

De gelden bij DEGIRO vallen niet onder depositogarantiestelsel. Bij DEGIRO worden al de beleggingen (inclusief derivaten) apart bewaard. Om er voor te zorgen dat ook uw geld bij DEGIRO veilig is, brengt DEGIRO uw geld kosteloos onder in een apart fonds (een FundShare Cash Fund). Dit fonds belegt uw geld zo veilig mogelijk. DEGIRO verzorgt dit geheel automatisch, hier merkt u verder niks van. Op deze manier is uw geld afgescheiden van DEGIRO en dus net als uw andere beleggingen beschermd tegen crediteuren en faillissement van DEGIRO. Uitsluitend wanneer er bij DEGIRO belegt wordt in Derivaten of met Debet Geld of Debet Effecten kan DEGIRO uw geld ook onderbrengen in een Margin Cash Fund. De beleggingen in een Margin Cash Fund kunnen worden gebruikt als zekerheid voor de posities die Beleggersgiro voor klanten aangaat bij derden.

Beleggerscompensatiestelsel
Naast het depositogarantiestelsel voorziet de Wet op het financieel toezicht (Wft) middels het beleggerscompensatiestelsel in een vergoeding tot een maximum van EUR 20.000 per persoon. Op dit punt is er met de invoering van de Wft niets veranderd.

De beheer- of adviesovereenkomst die u met Post Vermogensbeheer heeft afgesloten, valt onder het beleggerscompensatiestelsel. Het beleggerscompensatiestelsel is van toepassing op in Nederland gevestigde vergunninghouders die bij de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) zijn geregistreerd. De uitvoering van het beleggerscompensatiestelsel berust bij De Nederlandsche Bank.

Op grond van deze regeling hebben particuliere cliënten van financiële ondernemingen recht op een maximaal bedrag van EUR 20.000 per cliënt, indien de vergunninghoudende instelling onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake effecten en/of gelden waar de cliënten recht op hebben. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij een faillissement of surseance van betaling van de financiële onderneming.
Post Vermogensbeheer houdt overigens geen effecten en/of gelden onder zich van haar cliënten. Dit is haar uitdrukkelijk verboden uit hoofde van de hierboven genoemde vergunningen, welke Post Vermogensbeheer heeft inzake vermogensbeheer en vermogensadvies. Het beleggerscompensatie-stelsel is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de compensatie van verliezen voortvloeiende uit beleggingen.

Het nieuwe beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel zijn in de Wft geregeld in de artikelen 3:258 tot en met 3:267 van die wet en nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Stb.2006, 507). De geldende teksten van de Wft en van dit Besluit zijn te raadplegen via www.wetten.nl.

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden?
Dan bieden wij u allereerst onze oprechte excuses aan. Zie bijgaande klachtenprocedure hoe u een klacht in bij Post Vermogensbeheer kenbaar kunt maken en indienen.

KiFiD Klachten Instituut Financiële Dienstverlening
KiFiD is vanaf 1 april 2007 operationeel en heeft een erkenning van het Ministerie van Financiën. KiFiD (voorheen DSI klachteninstituut) behandelt klachten van consumenten ofwel niet professionele partijen, over een financieel product of een financiële dienst jegens een bij KiFiD aangesloten financiële onderneming. Post Vermogensbeheer B.V. is aangesloten bij de KiFiD (conform artikel 4:17 Wet op het financieel toezicht). Post Vermogensbeheer heeft verklaard uitspraken van de Geschillencommissie van het KiFid niet als bindend te aanvaarden (tenzij anders overeengekomen). Het registratienummer van Post Vermogensbeheer bij de Kifid is: 300.015381 Meer informatie over KiFiD treft u aan op de website www.kifid.nl.

Order uitvoeringsbeleid
Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) informeren wij u over het order uitvoeringsbeleid van Post vermogensbeheer. Een uitgebreide beschrijving vind u op de pagina Order uitvoeringsbeleid.